ТӨРӨӨС ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ УИХ-ын тогтоолын төсөл ()
ХЗДХЯ
Үзэл баримтлал, хуулийн төсөл