Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн /Шинэчилсэн найруулга/ (2021-05-21)
2021-05-21 баталсан
өргөн барьсан
Санал хураалтын дүн
2021-05-21 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар гишүүн санал хураалтад оролцож гишүүн дэмжиж, гишүүн татгалзсанаар уг хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй