Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн /Шинэчилсэн найруулга/ (2021-05-21)
/Шинэчилсэн найруулга/
2021-05-21 баталсан
2020-08-20 өргөн барьсан
Санаачлагч: Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баттөмөр нарын 6 гишүүн
Хууль унших