Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль (2021-04-02)
/Бие даасан хууль/
2021-04-02 баталсан
2020-05-07 өргөн барьсан
Хууль санаачлагчид: Д.Цогтбаатар
Үзэл баримтлал, хуулийн төсөл