Шүүх шинжилгээний тухай (2022-12-23)
/Шинэчилсэн найруулга/
2022-12-23 баталсан
2022-03-11 өргөн барьсан
Санаачилсан: Засгийн газар
Судалгаа, тооцоо
Зардлын тооцоо
Үр нөлөөний үнэлгээний тайлан
Хүний сэтгэл санааны хохирол тооцох гадаад орны судалгаа
ШШТХ хэрэгжилтийн үр дагавар