Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2022-06-03)
/Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай/
2022-06-03 баталсан
2022-03-11 өргөн барьсан
Санаачлагч: Засгийн газар
Судалгаа, тооцоо
Зардлын тооцоо
Тандан судалгаа
Үр нөлөөг үнэлэх судалгаа