Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай (шинэчилсэн найруулгын төсөл) ()
/Бие даасан хууль/
УИХ-ын гишүүн Ц.Мөнх-оргил
Иргэдийн оролцоо

Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төслийг өргөн барьсантай холбогдуулан дараах холбоосоор орж хуулийн төсөлд саналаа өгнө үү.

https://d.parliament.mn/tusul/30819df1-78c7-4370-aa22-d915fa308e3c?fbclid=IwAR3WrLsLm9lfXonINaovRsf-GLlCrOUBKePuVDHqgptm_KMcipLL7FtXB8E

Монгол улсын хууль тогтоомжийн тухай хуульд зааснаар хуулийн төсөл санаачлагч нь: 

9.4.Хууль санаачлагч хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулахад шаардлагатай тооцоо, судалгаа, мэдээ, баримтыг холбогдох хуулийн этгээд, албан тушаалтнаас гаргуулан авах эрхтэй.

9.5.Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах явцад холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн болон судалгааны байгууллага, шинжээч, эрдэмтэн, иргэн, хуулийн этгээдээс санал авч, төсөл боловсруулахад харгалзан үзнэ... гэж заасан.