Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай (шинэчилсэн найруулгын төсөл) ()
/Бие даасан хууль/
УИХ-ын гишүүн Ц.Мөнх-оргил
Судалгаа, тооцоо
Зардлын тооцоо
Үр дагаврын үнэлгээ
Үр нөлөөний судалгаа