ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/-Д ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (2024-01-17)
2024-01-17 баталсан
Үзэл баримтлал, хуулийн төсөл