Боловсролын ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (2024-01-17)
2024-01-17 баталсан
Санал хураалтын дүн
2024-01-17 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 52 гишүүн санал хураалтад оролцож 46 гишүүн дэмжиж, 6 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Оролцоогүй
Тодорхойгүй