Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын Далайн хөдөлмөрийн тухай 2006 оны конвенцод 2016, 2018 онд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай (2023-12-15)
2023-12-15 баталсан
Санал хураалтын дүн
2023-12-15 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 45 гишүүн санал хураалтад оролцож 41 гишүүн дэмжиж, 4 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй