Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2023-12-07)
2023-12-07 баталсан
Санал хураалтын дүн
2023-12-07 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 45 гишүүн санал хураалтад оролцож 41 гишүүн дэмжиж, 4 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй