Монгол Улс, Олон улсын хөгжлийн ассоциац хоорондын нэмэлт, санхүүжилтийн хэлэлцээр /Монгол Улсад КОВИД-19 -аас урьдчилан сэргийлэх хариу, арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах төсөл/-ийг соёрхон батлах (2021-04-02)
2021-04-02 баталсан
Санал хураалтын дүн
2021-04-02 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 63 гишүүн санал хураалтад оролцож 47 гишүүн дэмжиж, 16 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй