Малын генетик нөөцийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (2020-11-13)
Дэмжсэн
Татгалзсан
Оролцоогүй
Тодорхойгүй