Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай (2020-12-24)
2020-12-24 баталсан
Санал хураалтын дүн
2020-12-24 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 69 гишүүн санал хураалтад оролцож 45 гишүүн дэмжиж, 24 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй