Монгол Улс, Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк хоорондын Зээлийн хэлэлцээр /КОВИД-19 цар тахлын эсрэг шуурхай хариу арга хэмжээ авах хөтөлбөр/-ийг соёрхон батлах тухай (2020-10-29)
Дэмжсэн
Татгалзсан
Оролцоогүй
Тодорхойгүй