Кибер аюулгүй байдлын тухай (2021-12-17)
2021-12-17 баталсан
Санал хураалтын дүн
2021-12-17 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 43 гишүүн санал хураалтад оролцож 42 гишүүн дэмжиж, 1 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Татгалзсан
Тодорхойгүй