Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болсонд тооцох тухай (2020-11-13)
2020-11-13 баталсан
Санал хураалтын дүн
2020-11-13 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 69 гишүүн санал хураалтад оролцож 56 гишүүн дэмжиж, 13 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй