Далайчныг сургах стандарт, гэрчилгээ олгох болон ээлжийн ажиллагааны тухай олон улсын конвенцын нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл /Соёрхон батлах/ (2020-12-17)
Дэмжсэн
Татгалзсан
Оролцоогүй
Тодорхойгүй