Далайчныг сургах стандарт, гэрчилгээ олгох болон ээлжийн ажиллагааны тухай олон улсын конвенцын нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл /Соёрхон батлах/ (2020-12-17)
2020-12-17 баталсан
Санал хураалтын дүн
2020-12-17 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 61 гишүүн санал хураалтад оролцож 41 гишүүн дэмжиж, 20 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй