Олон Улсын Эрүүгийн шүүхийн дархан эрх болон эрх ямбын тухай хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл /Соёрхон батлах/ (2020-12-17)
Дэмжсэн
Татгалзсан
Оролцоогүй
Тодорхойгүй