Олон Улсын Эрүүгийн шүүхийн дархан эрх болон эрх ямбын тухай хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл /Соёрхон батлах/ (2020-12-17)
2020-12-17 баталсан
Санал хураалтын дүн
2020-12-17 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 62 гишүүн санал хураалтад оролцож 42 гишүүн дэмжиж, 20 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй