Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2020-12-31)
/Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль/
2020-12-31 баталсан
Санал хураалтын дүн
2020-12-31 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 60 гишүүн санал хураалтад оролцож 51 гишүүн дэмжиж, 9 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй