"Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар Монгол Улсын Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай" Улсын Их Хурлын тогтоол (2021-01-21)
/Улсын Их Хурлын тогтоол/
Санал хураалтын дүн
2021-01-21 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 61 гишүүн санал хураалтад оролцож 37 гишүүн дэмжиж, 24 гишүүн татгалзсанаар уг Тогтоол батлагдсан.
Тодорхойгүй