Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
“Ашгийн бус байгууллага”-ын талаарх Монгол улсын эрх зүйн зохицуулалт
Судалгааны хураангуй
Нийгмийн харилцаанд оролцогч субьектыг ерөнхий байдлаар хувь хүн болон байгууллага гэсэн 2 хэлбэрт хуваан үзэж болох бөгөөд хууль зүйн хувьд ч ялгаатай зохицуулалт үйлчилдэг. Монгол Улсын Иргэний хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт “Иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцогч нь иргэн, хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага байна.” хэмээн тодорхойлжээ. Өөрөөр хэлбэл, нийгмийн харилцаанд зөвхөн нэг иргэн төдийгүй хэд хэдэн иргэн өөрсдийн ашиг сонирхол, хүсэл зоригоо нэгтгэн нэгдмэл эд хөрөнгөтэй байж, эрх зүйн нэг этгээдийн хувьд эрх олж авч, үүрэг бий болгож, эрх, үүрэг хэрэгжүүлж, эрх зүйн тодорхой үр дагаврыг хариуцах шаардлага тулгардаг.
Эрхлэн гаргасан:
Иргэдэд туслах хүний эрхийн төв ТББ
Тэмдэглэл:
Захиалагч: ХЗДХЯ, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн хамтран хэрэгжүүлж буй "Иргэдийн оролцоо II" төсөл
Нийтлэгдсэн он:
2018
Хуудасны тоо:
47
Судалгааны санд байршуулсан:
2022-04-25
Судалгааг үзсэн:
653