Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийг шинэчлэн найруулах хэрэгцээ, шаардлагын тандан судалгаа
Судалгааны хураангуй
Төрд дэмжлэг болж, нөхөж ажиллах, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх зэргээр нийгэмд эерэг өөрчлөлтийг авчирахад ТББ-ууд чухал үүрэгтэй тул чадавхи бүхий үндэсний төрийн бус байгууллагыг хөгжүүлэх нь төрийн нэг чухал зорилт болно. Энэ утгаараа ТББ-ууд нийгэмд гүйцэтгэх үүргээ бодитой, үр дүнтэй хэрэгжүүлж чадах эсэх нь тэдгээрийг дэмжих төрийн бодлого, хараат бусаар үйл ажиллагаагаа явуулах эрх зүйн таатай орчноос шууд хамаардаг
Эрхлэн гаргасан:
Баасанжав консалтинг ХХК
Тэмдэглэл:
Захиалагч: ХЗДХЯ, Швейцарын хагжлийн агентлагийн хамтран хэрэгжүүлж буй "Иргэдийн оролцоо II" төсөл
Нийтлэгдсэн он:
2017
Хуудасны тоо:
57
Судалгааны санд байршуулсан:
2022-04-29
Судалгааг үзсэн:
617