Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Сонгогчийн гарын авлага
Судалгааны хураангуй
УИХ-ын гишүүнийг Монгол Улсын сонгуулийн эрх бүхий иргэд нийтээрээ, чөлөөтэй, шууд сонгох эрхийн үндсэн дээр саналаа нууцаар гаргана. УИХ нэг танхимтай, 126 гишүүнтэй байна. УИХ-ын сонгуулийг сонгуулийн холимог тогтолцоогоор явуулна. УИХ-ын 78 гишүүнийг олныг төлөөлөх, 48 гишүүнийг хувь тэнцүүлэн төлөөлөх аргаар сонгоно.
Эрхлэн гаргасан:
Цогц хөгжлийн үндэсний төв
Тэмдэглэл:
Энэхүү гарын авлагыг "Цогц хөгжлийн үндэсний төв" орон нутгийн санаачлагыг дэмжих Канад сангийн дэмжлэгтэйгээр залуу сонгогчийн боловсролд зориулан бүтээв.
Нийтлэгдсэн он:
2024
Хуудасны тоо:
49
Судалгааны санд байршуулсан:
2024-04-09
Судалгааг үзсэн:
536