Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулиудын үр дүнд хийх шинжилгээ
Судалгааны хураангуй
Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд 1993 оноос хойших Монгол Улсад болж өнгөрсөн Ерөнхийлөгчийн сонгуулиудын үр дүнд харьцуулсан шинжилгээ хийж, Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн онцлог, сонгуулийн үр дүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлс, тогтмол өсөж буй сонгуулийн кампанит ажлын зардлын дүн зэрэгт хамаарал бий, эсэхийг Сонгуулийн ерөнхий хороо, Үндэсний аудитын газар, Үндэсний статистикийн хороо, Улсын дээд шүүх зэрэг байгууллагын албан ёсны дүн мэдээнд үндэслэн дата статистикийн шинжилгээ хийхийг зорьж байна.
Ангилал:
Эрхлэн гаргасан:
Азийн сан
Тэмдэглэл:
Улс төр судлаач, Доктор Б.Эрдэнэдалай Энэхүү судалгааг АНУ-ын олон улсын хөгжлийн агентлагийн тусламжтай, Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэн, Азийн сангийн хэрэгжүүлж буй "Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн сонгууль, улс төрийн оролцоог идэвхжүүлэх нь" хөтөлбөрийн хүрээнд бэлтгэв.
Нийтлэгдсэн он:
2022
Хуудасны тоо:
71
Судалгааны санд байршуулсан:
2023-01-30
Судалгааг үзсэн:
266