Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сонгох эрхийн хэрэгжилт
Судалгааны хураангуй
Харааны бэрхшээлтэй сонгогчдод брайль хавтсыг сонгуулийн хэсэг бүрт хүртээмжтэй хуулийн дагуу хүргэсэн байна. Гэвч тус хавтсыг зөвхөн хэрэг болбол гаргаж ирнэ гэж далд байлгах, мөн үүнийг гарын хөдөлгөөнөө удирдахад бэрхшээлтэй сонгогчид хэрэглэх ёстой талаар мэдэхгүй, хараагүй сонгогчид өгөхдөө саналын хуудаст тааруулж өгөөгүй гэх зэргээр зохистой байдлаар хэрэглээгүй байна.
Ангилал:
Эрхлэн гаргасан:
Бүгд найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэн
Тэмдэглэл:
Энэхүү сонгуулийн ажиглалтыг АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлаг (АНУОУХА)-ийн тусламжтайгаар Бүгд найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэн (БНОУХ)-гийн хэрэгжүүлж буй “Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн сонгууль, улс төрийн оролцоог идэвхжүүлэх нь” хөтөлбөрийн хүрээнд Монголын багш эцэг эхийн холбооноос хийж гүйцэтгэв. Тайланд илэрхийлэгдсэн агуулга нь ажиглагчдын үзэл санаа бөгөөд АНУ-ын засгийн газар эсхүл дээрх агентлаг, хүрээлэнгийн албан ёсны байр суурь биш болно.
Нийтлэгдсэн он:
2021
Хуудасны тоо:
45
Судалгааны санд байршуулсан:
2023-01-31
Судалгааг үзсэн:
754