Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Иргэний орон зайн төлөв байдал, түүнийг дэмжих эрх зүйн таатай орны хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох судалгаа
Судалгааны хураангуй
Энэ судалгаа нь ТББ-ын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, сайжруулахтай холбоотой нөлөөллийн үйл ажиллагааг баримт, дүн шинжилгээ бүхий мэдээллээр хангах үндсэн зорилгооос гадна ИНБ-ын үйл ажиллагаа болон оролцогч талуудын зураглалыг тодорхойлох, ИНБ-ын үйл ажиллагааны үр нөлөө болон Монгол Улс дахь иргэний орон зайн өнөөгийн төлөв байдлыг судлах зорилтуудыг агуулсан болно
Эрхлэн гаргасан:
Иргэний нийгмийн консорциум, SICA
Тэмдэглэл:
Судалгааны багийн зөвлөх Г.Ундрал, Ардчиллын боловсрол төв (ДЕМО)-ийн захирал Тайланг бичсэн О.Саранчулуун, Ц.Батсугар, Тоон судалгааны зөвлөх Г.Эрдэнэ Эдийн засгийн магистр, Тоон судалгааны баг С.Дарханхишиг, Т.Түмэнчимэг, Э.Нямдаваа, Б.Төрцэцэг,
Нийтлэгдсэн он:
2021
Хуудасны тоо:
95
Судалгааны санд байршуулсан:
2022-04-26
Судалгааг үзсэн:
485