Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Малчин эмэгтэйчүүдийн хүний эрхийн хэрэгжилт: Хүчирхийллээс ангид байх эрх, бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрх, эрүүл мэнд
Судалгааны хураангуй
Судалгаанд нийт 631 малчин эмэгтэй хамрагдсан юм. Монгол Улс дахь нийт малчдын 165.8 мянга буюу 57.4 хувь нь эрэгтэй, 122.8 мянга буюу 42.6 хувь нь эмэгтэй байна. 15-24 насны залуу малчдын 68.4 хувь нь эрэгтэй бол 31.6 хувь нь эмэгтэй байна. Залуу малчдын дундах хүйсийн харьцаа зөрүү ихтэй байгаа нь малчдын дундах гэрлэлт оройтох, төрөлт буурах, бэлгийн замын халдварт өвчлөл болон шилжилт хөдөлгөөн ихсэх зэрэг сөрөг нөлөөлөл нэмэгдэж болзошгүй байна.
Ангилал:
Эрхлэн гаргасан:
Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс
Тэмдэглэл:
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс НҮБ-ын Хүн амын сангийн дэмжлэгтэйгээр “Малчин эмэгтэйчүүдийн хүний эрхийн хэрэгжилт: Хүчирхийллээс ангид байх эрх, бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрх, эрүүл мэнд” судалгааны ажлыг 2019 онд 6 аймаг болон бусад аймгаас түүвэрлэн гүйцэтгэсэн.
Нийтлэгдсэн он:
2019
Хуудасны тоо:
96
Судалгааны санд байршуулсан:
2023-02-02
Судалгааг үзсэн:
134