Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Жендерийн мэдрэмжтэй бодлого боловсруулах гарын авлага
Судалгааны хураангуй
Жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого боловсруулах асуудал нь зөвхөн эмэгтэйчүүдийн тухай асуудал биш бөгөөд хүйсээс үл хамааран хүн бүрийн ялгаатай хэрэгцээг хангах тухай асуудал юм. Өөрөөр хэлбэл, нийгмийн гишүүн хүн нэг бүрийн тэгш үнэлэмж, ялгаатай хэрэгцээнд суурилсан үр нөлөөтэй бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх нь илүү шударга, бүтээмж өндөртэй нийгмийг цогцлоон бүтээхээс гадна дэлхий дахинд энх тайвныг бий болгох ач холбогдолтой гэж үздэг. Тийм ч учраас жендэрийн мэдрэмжтэй бодлогыг “ухаалаг бодлого” хэмээн нэрлэдэг байна.
Эрхлэн гаргасан:
Эмэгтэйчүүдийн ардчиллын сүлжээ, Бүгд найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэн
Тэмдэглэл:
Энэхүү гарын авлагыг бодлого боловсруулах үе шатанд жендэрийн асуудлыг хэрхэн тусгах арга замуудыг тодорхойлсон хялбаршуулсан гарын авлага хэлбэрээр боловсруулав. Гарын авлагад жендэрийн үндсэн нэр томьёо, түлхүүр ойлголтуудыг нэгтгэн тайлбарласан бөгөөд бодлого боловсруулах үйл явцад жендэрийг хэрхэн тусгах арга зүйг бодлого боловсруулах процессын үе шат бүрээр тайлбарлав. Гарын авлагын агуулгыг Бүгд найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэнгийн Эмэгтэйчүүдийн ардчиллын сүлжээ(WDN)-нээс боловсруулсан “Бодлого боловсруулахад жендэрийг тусгах арга зүй” сэдэвт сургалтын хөтөлбөрт үндэслэн боловсруулав
Нийтлэгдсэн он:
2020
Хуудасны тоо:
18
Судалгааны санд байршуулсан:
2023-03-20
Судалгааг үзсэн:
448