Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхийн эсрэг ФАТФ-ийн 8 дугаар зөвлөмжийн хэрэгжилтийн анализ
Судалгааны хураангуй
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхийн эсрэг ФАТФ-ийн 8 дугаар зөвлөмж нь иргэний нийгэм, ашгийн бус салбарт шууд хамаарч байна. Уг судалгаагаар ФАТФ-ын 8-р зөвлөмжийн хэрэгжилтийн олон улсын нөхцөл байдал, улс орнуудын жишээг дэлгэрэнгүй танилцуулсан. 2017 оны 9 дүгээр сард танилцуулсан үнэлгээний тайлангаар Монгол Улс 8 дугаар зөвлөмж буюу ашгийн бус салбар дахь зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд ‘хэсэгчлэн нийцсэн’ үнэлгээ авчээ. Энэ хүрээнд дараах зөрчил, дутагдал илэрчээ. Үүнд: I) Эрсдэлтэй ашгийн бус байгууллагуудын ойлголт мэдлэгийг дээшлүүлэх чиглэлд хүрч ажиллаагүй, II) Эдгээр байгууллагуудтай хамтран терроризмыг санхүүжүүлэхэд өртөж болох эрсдлийн эсрэг сайн туршлага боловсруулаагүй, III) Ашгийн бус байгууллагуудыг гүйлгээ хийхдээ зохицуулалттай санхүүгийн сувгууд ашиглахыг хөхүүлэн дэмжээгүй
Эрхлэн гаргасан:
Дефакто Институт
Тэмдэглэл:
Мөнгө угаахтай тэмцэх санхүүгийн арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ) нь мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхийн эсрэг тусгай 9, нийт 40 зөвлөмжийг авч хэрэгжүүлдэг ба гишүүн орнуудынхаа эрх зүйн зохицуулалтуудыг эдгээр стандартад нийцүүлэх чиглэлээр арга хэмжээ авч ажилладаг.
Нийтлэгдсэн он:
2020
Хуудасны тоо:
14
Судалгааны санд байршуулсан:
2022-04-27
Судалгааг үзсэн:
377