Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа 2022
Судалгааны хураангуй
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын шударга байдлын түвшин, түүний дэд үзүүлэлт болох ёс зүй, ёс суртахуун, төлөвшил, мөн хууль сахих болон авлигыг үл тэвчих чадвар, хандлага ямар түвшинд байгааг тодорхойлох, цаашид хүүхдийг шударга иргэн болгон төлөвшүүлэхийн тулд авч хэрэгжүүлбэл зохих урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлын чиглэлийг тогтооход энэхүү судалгааны зорилго оршино.
Ангилал:
Эрхлэн гаргасан:
Авлигатай тэмцэх газар
Нийтлэгдсэн он:
2022
Хуудасны тоо:
26
Судалгааны санд байршуулсан:
2024-01-15
Судалгааг үзсэн:
118