Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын төсөөлөл-2022
Судалгааны хураангуй
Монгол Улс дахь авлигын ерөнхий төлөвийг “Хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын төсөөлөл-2022” судалгаанд оролцсон шинжээчдээр үнэлүүллээ. Авлигын түгээмэл байдлыг гаргахдаа салбар, хүрээгээр нь үнэлүүлж, авлигын түвшинд нөлөөлж буй шалтгаан нөхцөлийг тодорхойлохыг зорьсон.
Ангилал:
Эрхлэн гаргасан:
Авлигатай тэмцэх газар
Нийтлэгдсэн он:
2022
Хуудасны тоо:
54
Судалгааны санд байршуулсан:
2024-01-15
Судалгааг үзсэн:
129