Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Бидний уламжлал, ёс заншлыг устгаж байна
Судалгааны хураангуй
2001-2020 оны хооронд Камбож улсын 2.5 сая га модон бүрхэвч устсан байна. Хууль бус мод бэлтгэл нь тус улсын үлдсэн ойн санд заналхийлэх болов. Түүнчлэн хууль бус мод бэлтгэл нь биологийн олон янз байдал, уур амьсгалд аюул учруулахаас гадна нутгийн уугуул иргэдийн соёл, хүний эрхэд ч ноцтой үр дагавар учруулж байна. Камбожийн Куй уугуул иргэдийн соёл болон сүсэг бишрэлийн онцлог хэв шинж нь Прэй Ланг, Прэй Прэйяа Рока зэрэг тусгай хамгаалалттай ойн сан бүхий газруудтай нягт уялдаа холбоотой байдагт оршино. Эмнести Интернэшнлийн ажилтнуудтай ярилцсан Куй хүмүүс эдгээр ойг тэдний соёл, зан заншил, сүсэг бишрэлт томоохон байр суурь эзэлдэг талаар: “Бидний эргэн тойрны ой мод бол эрүүл мэндийн минь нэг хэсэг, оюун санаанд минь шингэж, амьдрах орчин маань болдог, манай хүмүүсийн сайн сайхан байдал, нөхөрлөл, эв нэгдлийг хадгалж байдаг” гэж хэлсэн юм.
Ангилал:
Эрхлэн гаргасан:
Эмнести Интернэшнл
Нийтлэгдсэн он:
2022
Хуудасны тоо:
36
Судалгааны санд байршуулсан:
2024-01-26
Судалгааг үзсэн:
105