Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийн тухай хуулийн төслийн үр нөлөө үнэлэх судалгааны тайлан
Судалгааны хураангуй
Ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийн тухай хуулийн төслийн үр нөлөөг үнэлэх ажиллагааг Засгийн газрын 2016 оны 59-р тогтоолын 3-р хавсралтаар батлагдсан "Хуулийн төслийн үр нөлөө тооцох аргачлал" заасан дараах үе шатны дагуу хийж гүйцэтгэсэн. Уг аргачлалаар 1. Шалгуур үзүүлэлтийг сонгох, 2. Хуулийн төслөөс үр нөлөө тооцох хэсгээ тогтоох, 3. Урьдчилан сонгосон шалгуур үзүүлэлтэд тохирох шалгах хэрэгслийн дагуу үр нөлөөг тооцох, 4. Үр дүнг үнэлэх зөвлөмж өгөх гэсэн үе шатуудын дагуу гүйцэтгэсэн.
Эрхлэн гаргасан:
Хууль зүй дотоод хэргийн яам
Тэмдэглэл:
Энэхүү үнэлгээг ХЗДХЯ-аас боловсруулсан "Ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийн тухай" хуулийн төслийн зүйл, заалтад Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 17-р зүйлд заасны дагуу дүн шинжилгээ хийх, үр нөлөөг тооцож давхардал, хийдэл, зөрчлийг илрүүлэн, хуулийн зүйл, заалтыг ойлгомжтой, хэрэгжих боломжтой байдлаар боловсруулахад зөвлөмж өгөх зорилгоор хийж гүйцэтгэсэн.
Нийтлэгдсэн он:
2020
Хуудасны тоо:
28
Судалгааны санд байршуулсан:
2022-04-29
Судалгааг үзсэн:
387