Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийн тухай хуулийн төсөлд хийсэн нарийвчилсан шинжилгээний тойм
Судалгааны хураангуй
Ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийн тухай хуулийн төсөл болон түүний боломжит үр дүнг тодорхойлохын тулд Улс төр, эдийн засгийн шинжилгээ, Фокус бүлгийн хэлэлцүүлэг болон бусад орнуудын ижил төстэй хууль тогтоомжуудыг харьцуулсан шинжилгээний аргуудыг ашиглан судалгаа хийж гүйцэтгэсэн. Уг судалгааны тоймоор дамжуулан судалгааны үр дүн болон дүгнэлтийн хураангуйг толилуулж байна.
Эрхлэн гаргасан:
IRIM судалгааны хүрээлэн
Нийтлэгдсэн он:
2019
Хуудасны тоо:
1
Судалгааны санд байршуулсан:
2022-05-02
Судалгааг үзсэн:
425