Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Хэвлэл мэдээллийн мониторингийн тайлан
Судалгааны хураангуй
Мониторингийн үр дүн цахим болон уламжлалт мэдээллийн хэрэгслүүд сонгуулийн үйл явцын талаар иргэдэд бүрэн дүүрэн мэдээлэл өгөх, танин мэдүүлэх, ил тод байдал, шударга ёсыг хангах үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгэж чадаагүйг харуулж байна. Цахим болон уламжлалт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сонгуулийн үеэр түгээсэн агуулгад тайлбар, дүн шинжилгээ дутмаг байсан бөгөөд гол төлөв товч мэдээ давамгайлж, сонгогчийн боловсролд зориулсан контент дунджаар таван хувийг эзлэв.
Эрхлэн гаргасан:
Хэвлэлийн хүрээлэн
Тэмдэглэл:
Энэхүү судалгааг АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн тусламжтайгаар Бүгд найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэнгийн хэрэгжүүлж буй “Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн сонгууль, улс төрийн оролцоог идэвхжүүлэх нь” хөтөлбөрийн хүрээнд Хэвлэлийн Хүрээлэн хэрэгжүүлэв
Нийтлэгдсэн он:
2021
Хуудасны тоо:
54
Судалгааны санд байршуулсан:
2022-05-27
Судалгааг үзсэн:
744