Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Хувийн хэвшилд зориулсан авлигаас урьдчилан сэргийлэх 9 зөвлөмж
Судалгааны хураангуй
Бизнес эрхлэгчид нэг талаас авлигын хохирогч, хүлцэн тэвчигч, нөгөө талаас хахуульдагч байх тохиолдол олон. Тиймээс авлигын эрсдэлээс өөрийгөө болон бизнесээ хамгаалахын тулд хууль тогтоомжийн холбогдох зохицуулалтыг судалж ойлгох, танд хэрхэн хамаарч болох талаар мэдэх хэрэгтэй.
Эрхлэн гаргасан:
АТГ
Тэмдэглэл:
"Канадын гадаад хэргийн яамны дэмжлэгтэйгээр “Азийн сан”-аас хэрэгжүүлж буй “Ардчилсан оролцоотойгоор төрийн албанд сайн засаглал, ил тод байдлыг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд хувийн хэвшилд зориулсан энэхүү “Авлигаас урьдчилан сэргийлэх 9 зөвлөмж” гарын авлагыг Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэстэй хамтран боловсруулж, хэвлэн гаргав. "
Нийтлэгдсэн он:
2019
Хуудасны тоо:
36
Судалгааны санд байршуулсан:
2022-08-01
Судалгааг үзсэн:
258