Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Авлигын талаарх олон нийтийн ойлголт, мэдлэг тогтоох судалгаа 2019
Судалгааны хураангуй
Энэхүү судалгааг авлигын цар хүрээ, олон нийтийн ойлголтыг илүү сайн тодорхойлох зорилгоор явуулж ирсэн. Олон жилийн туршид судалгаа нь авлигын чиг хандлагын талаар олон янзын ойлголтыг өгсөн. Мөн түүнчлэн Монгол улсын хөгжилд тулгарч буй энэхүү чухал сорилтын талаарх олон нийтийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх мөн жил бүрийн авлигын талаарх мэдээлэлд суурилсан яриа хэлэлцээр өрнүүлэх чухал арга хэрэгсэл болсон.
Ангилал:
Эрхлэн гаргасан:
Азийн сан, Сант Марал Сан
Тэмдэглэл:
SPEAK судалгаа нь Сант Марал Сан (СМС) болон Азийн Сангаас 14 жилийн хугацаанд явуулсан 19 дэх судалгаа билээ. Энэ жилийн судалгаа нь Канад улсын Гадаад хэргийн яамны санхүүжилтээр Азийн Сангаас хэрэгжүүлж буй “Ардчилсан Оролцоотойгоор төрийн албөн сайн засаглал ил тод байдлыг бэхжүүлэх нь” (STEPS) төслийн хүрээнд явуулсан дөрөв дэх удаагийн судалгаа байв
Нийтлэгдсэн он:
2019
Хуудасны тоо:
64
Судалгааны санд байршуулсан:
2022-08-01
Судалгааг үзсэн:
398