Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Mонгол улсын шүүхийн шүүгчийн сахилгын хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шийдвэрийн эмхэтгэл (2017-2019)
Судалгааны хураангуй
Шүүхийн Ёс зүйн хороо 2017, 2018 он, 2019 оны эхний хагас жилд буюу нэг жилд дунджаар давхардсан тоогоор 360 гаруй шүүгчид холбогдох 240 орчим гомдлыг хүлээн авч хянан шалгах ажиллагаа явуулж тэдгээрийн 150 гаруй гомдолд буюу 62.5 хувьд сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж 70 гомдолд буюу 27.75 хувьд сахилгын хэрэг үүсгэн шалгаж түүний 68.46 хувь буюу 73 шүүгчид сахилгын шийтгэл ногдуулжээ.
Ангилал:
Эрхлэн гаргасан:
Монгол Улсын Шүүхийн Ёс Зүйн Хороо
Тэмдэглэл:
Канадын гадаад хэргийн яамны дэмжлэгтэйгээр “Азийн сан”-аас хэрэгжүүлж буй “Ардчилсан оролцоотойгоор төрийн албанд сайн засаглал, ил тод байдлыг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд энэхүү “Монгол улсын шүүхийн Шүүгчийн сахилгын хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шийдвэрийн эмхэтгэл”-ийг хэвлэн гаргав.
Нийтлэгдсэн он:
2019
Түлхүүр үг:
Хуудасны тоо:
442
Судалгааны санд байршуулсан:
2022-08-01
Судалгааг үзсэн:
146