Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Ашгийн төлөө бус байгууллагын тухай хуулийн хэрэгцээний үнэлгээ
Судалгааны хураангуй
Энэхүү хэрэгцээ тодорхойлох судалгаа нь ЗГ-ын 2016 оны 59-р тогтоолоор батлагдсан Хууль тогтоомжийн хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судлах аргачлалын хүрээнд боловсруулагдсан. Мөн түүнчлэн энэхүү тайлан зөвхөн хуулийн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох практик хэрэгцээ шаардлагыг шинжлэх бөгөөд, хуулийн зохицуулалтын хувилбар, түүний үр нөлөө хийгээд зохицуулалтын олон улсын харьцуулсан судалгааг хамрахгүй болно.
Эрхлэн гаргасан:
IRIM судалгааны хүрээлэн
Нийтлэгдсэн он:
2020
Хуудасны тоо:
11
Судалгааны санд байршуулсан:
2022-04-26
Судалгааг үзсэн:
561